นโยบายการรับประกันสินค้า

บริษัทฯ ยินดีบริการตรวจสอบซ่อมผลิตภัณฑ์ของท่านที่ผลิตภัณฑ์ของท่านชำรุดบกพร่องในระบบการทำงานอันเกิดจากชิ้นส่วนระบบกระเเสไฟฟ้า ความชำรุดบกพร่อง ดังกล่าวจะต้องเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามคำเเนะนำ เเละเป็นการใช้งานสภาพปกติ ทั้งนี้โดยที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการดูเเลรักษาตามคำเเนะนำในคู่มือการใช้ของบริษัทฯ ตลอดอายุการรับประกันที่ระบุไว้ในใบรับประกันนี้

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า RESTER

กรณีต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายการรับประกัน

 1. ผลิตภัณฑ์ชำรุดเพราะใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้หรือใช้ต่อเนื่องนาน 60 นาที ผลิตภัณฑ์ถูกดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมโดยช่างที่มิใช่ตัวแทนของบริษัทฯ
 2. รอยขีดข่วน สนิม รอยบุบสลาย รอยฉีกขาด ที่เกิดขึ้นจากการถูกกระทบ ตกกระแทก ถูกสารเคมี ภัยธรรมชาติหรือเก็บไว้ในอุณหภูมิสูงเกินกำหนด หรือเกิดจากตามสภาพอายุการใช้งาน หรือสิ่งแวดล้อมอันเป็นเรื่องปกติของเครื่องใช้ทั่วไป
 3. ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายอันเกิดจากระบบ หรือแรงดันกระแสไฟฟ้าอันไม่เหมาะสมกับระบบที่ออกแบบ
 4. สินค้าที่ถูกไฟไหม้ แดดเผา ไฟฟ้า ช็อต ฟ้าผ่า จากกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติจนทำให้เครื่องเสีย หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้า
 5. สินค้าที่ถูกน้ำ หรือของเหลวทุกชนิด เช่น ของเหลวจากสัตว์ เเมลง เเมง น้ำมัน น้ำมันก๊าด ทินเนอร์ ฯลฯ เข้าเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า แผงวงจร ระบบการทำงานภายใน จนทำให้เครื่องขัดข้องหรือเสียหาย
 6. ความเสียหายของเบาะหนังที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ของมีคมทุกชนิด น้ำยาซักฟอก และการใช้งานที่ไม่ถูกวิธี ฯลฯ
 7. ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ เเมง เเมลง

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ปฏิเสธการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากลูกค้า ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการผูกพันอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม หรือทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดการชำรุดเสียหาย หรือการใช้งานในอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้องตามคู่มือวิธีการใช้งาน
 2. ระยะเวลารับประกันคุณภาพตัวเครื่อง 1 ปี นับจากวันซื้อสินค้า สำหรับผลิตภัณฑ์นวดอื่นๆ นอกเหนือจากเก้าอี้นวด

การแจ้งซ่อม

 1. เมื่อผลิตภัณฑ์ในระยะประกันเกิดชำรุด หรือเสียหาย และจำเป็นต้องรับการตรวจซ่อมกรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายพร้อมแจ้งรายละเอียดข้อบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบ
 2. ในช่วงรับประกันนี้ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าต้องมอบชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ตามที่ปรากฏจริงคืนแก่บริษัทฯ
 3. กรุณาแสดงใบรับประกันผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ทุกครั้ง เมื่อท่านติดต่อแจ้งซ่อมกับทางบริษัทฯ
 4. หากเกินจากระยะประกัน ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริการทุกกรณี