ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

บริษัท เรสเตอร์ เอเชีย จำกัด (ต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") เป็นผู้จัดจำหน่ายเก้าอี้นวดไฟฟ้าและเครื่องนวดไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ restergroup.com (ต่อไปจะเรียกว่า "เว็บไซต์") ซึ่งผู้ใช้บริการ (ต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้") ต้องทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนที่จะเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์

การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

การใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเราถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ และผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทุกประการ หากผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ใช้ควรยกเลิกการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเราทันทีและหยุดใช้งานเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนตัว

 1. เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ เราอาจจะขอข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งผู้ใช้ต้องระบุข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
 2. เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การสั่งซื้อและการชำระเงิน

 1. เมื่อผู้ใช้ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้ทราบ
 2. การสั่งซื้อที่ผ่านเว็บไซต์จะถือว่าเป็นการเสนอสัญญาซื้อขายและจะเป็นผูกพันต่อเนื่องเมื่อเรายืนยันคำสั่งซื้อ
 3. เราจะระบุวิธีการชำระเงินที่มีให้เลือกในเว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้เลือกวิธีการชำระเงินและทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะได้รับการยืนยันการชำระเงิน
 4. ข้อมูลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและจะไม่เผยแพร่หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม

การจัดส่ง

 1. เมื่อรับคำสั่งซื้อและการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงที่อยู่ที่ผู้ใช้ระบุในการสั่งซื้อ
 2. ผู้ใช้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้สามารถจัดส่งได้อย่างถูกต้อง หากข้อมูลที่ผู้ใช้ระบุไม่ถูกต้องและส่งผลให้การจัดส่งไม่สามารถทำได้ ผู้ใช้อาจต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น

การคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า

เรายินดีให้บริการการคืนสินค้าหรือการเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมาย โปรดตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้าของเราเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับประกัน

 1. เราให้การรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุในผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ซื้อ
 2. เงื่อนไขการรับประกันและระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ถูกซื้อ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้สนใจ

ความรับผิด

 1. เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไม่ถูกต้องหรือการละเมิดของผู้ใช้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในที่นี้
 2. เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือควบคุมของเรา เช่น ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ หรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

การขายและการส่งออก

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อจำกัดในการขายหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ได้ โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่นและข้อกำหนดการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งเตือน

เราอาจจะส่งการแจ้งเตือนหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ใช้ผ่านทางอีเมลหรือวิธีการอื่นที่ผู้ใช้ระบุในข้อมูลติดต่อของเขา

การปรับปรุงและการยกเลิก

 1. เราอาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในขณะที่เราเผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ในเว็บไซต์ และการใช้งานต่อไปของผู้ใช้ถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 2. หากผู้ใช้ไม่ตกลงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ ผู้ใช้ควรหยุดใช้บริการผ่านเว็บไซต์

กรุณาทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ก่อนที่จะใช้บริการผ่านเว็บไซต์ restergroup.com หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางที่ระบุในเว็บไซต์